Pokyny pro vyplnění:
• Doručovací adresu vyplňte pouze tehdy, liší-li se od trvalého bydliště.
• Další údaje, které chcete o žákovi sdělit, uveďte pod nadpis „Specifické údaje“.
• Měsíční poplatek za ubytování pro školní rok bude stanoven dle vyhlášky 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění.
• DM SPŠOA dává jednoznačnou přednost zadanému platebnímu příkazu / bezhotovostní platbě. Platba v hotovosti nemůže být přijata.
• Pokud nemůže žák zjakýchkolivdůvodůdo DM SPŠaOA nastoupit, je povinen zákonný zástupce (zletilý žák/student) tuto skutečnost neprodleně oznámit vedoucímu vychovateli.
• Pole označená * jsou povinná!